Pro rodiče

 • Příspěvky na plavání od pojišťoven

  U většiny zdravotních pojišťoven dnes naleznete preventivní programy pro děti, v rámci nichž můžete získat na naše plavecké kurzy příspěvek ve výši až několika set korun. Podmínky uplatnětní nároku jsou většinou podobné. Musíte vyplnit žádost a doložit doklad o zaplacení. Například Vojenská zdravotní pojišťovna posktytuje příspěvěk až do výše 1000 Kč na plavání kojenců a batolat do 3 let, Oboborá zdravotní pojišťovna přispívá 500 Kč na ro pro děti ve věku od 1 do 7 let… Zdravotní pojišťovny svou nabídku příspěvků každý rok aktualizují, proto se nezapomeňte na stránkách své zdravotní pojišťovny informovat.

 • Provozní řád Olšanka

  Provozní řád krytého plaveckého bazénu  Olšanka 
  Všeobecné informace
  Ke vstupu opravňuje návštěvníky platná vstupenka. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu, s hygienickými předpisy, které jsou v něm uvedeny a zavazuje se dodržovat pokynů zaměstnanců sportovního centra.
  Hloubka bazénu je 110 až 130 cm, délka 25 m. Vstup dětem do 10 let doporučujeme v doprovodu osoby starší 18ti let. Při organizované výuce plavání spoluzodpovídá za jejich účastníky pedagogický dozor.
  Osobám, kteří trpí nakažlivou kožní nebo infekční chorobou, lidem pod vlivem alkoholu a lidem, kteří se chovají v rozporu s mravními a společenskými zásadami je možno vstup odepřít. Do bazénu nemají přístup děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu v plavečkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
  Návštěvníci by se měli chovat ve všech prostorách sportovního areálu ukázněně. Hotel nenese odpovědnost za poranění, která si zákazník přivodí svou neopatrností, neukázněností či jiným porušením provozního řádu.
  Do bazénu nemají přístup děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénu v plavečkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
  Návštěvníci by se měli chovat ve všech prostorách sportovního areálu ukázněně. Hotel nenese odpovědnost za poranění, která si zákazník přivodí svou neopatrností, neukázněností či jiným porušením provozního řádu.
  Provozní pokyny pro návštěvníky
  Doba pobytu v bazénu začíná vydáním zámku (klíče) od šatny na platnou vstupenku a končí jeho vrácením. Případné překročení časového limitu bude zúčtováno při odchodu zákazníka.
  Po příchodu do krytého bazénu jsou návštěvníci  povinni se převléknout v šatnách, před kterými si odkládají obuv. Oděv a obuv si uzamknou do skříňky zámkem, který po složení zálohy obdrží u pokladny. V případě ztráty zámku uhradí návštěvník vzniklou škodu.
  Před vstupem do bazénu je nutné provést důkladnou osobní hygienu (umýt se mýdlem a teplou vodou bez plavek). Stejně tak musí zákazník učinit po použití toalety.
  V případě dlouhých vlasů je třeba použít koupací čepici. V některých případech je možno tolerovat dlouhé vlasy sepnuté. Zákazníci s nesepnutými dlouhými vlasy budou nuceni prostor bazénu opustit nebo si vlasy sepnout.
  Za bazén odpovídá plavčík. Návštěvn V areálu plaveckého bazénu je zakázáno:
  –       vstupovat do všech prostor v botách
  –       skákat do bazénu
  –       běhat, hlučet, pískat
  –       provádět jinou než potřebnou hygienu (holení, stříhání apod.)
  Návštěvníci jsou povinni dbát jeho pokynů. Plavčík poskytuje první pomoc. V případě potřeby přivolá lékaře.
  –       vnášet skleněné předměty či jakékoli jiné předměty nesloužící k plavání
  –       vstupovat se žvýkačkou
  –       vnášet či konzumovat potraviny,alkohol
  –       znečišťovat vodu pliváním, odhazováním odpadků apod.
  –       hrát míčové hry, vnášet a používat nafukovací matrace, kruhy a podobné věci
  –       používat potápěčské pomůcky
  –       kouřit ve všech prostorách
  –       plavat v plastové obuvi s tvrdou podrážkou, používat plavecké a potápěčské ploutve
  –       vstupovat v jiném oděvu než koupacím (např. neopren)
  Při nedodržení těchto zákazů si vedení plaveckého bazénu vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
  Odpovědnost za věci vnesené 
  Provozovatel odpovídá za věci vnesené, které jsou dle charakteru provozu pro návštěvníka nezbytné a jsou odcizeny z uzamčené šatní skříňky. Finanční hotovost, cennosti, mobilní telefony a jiné cenné věci není možno ponechat v uzamčené šatní skříňce. Ta v tomto případě není považována jako místo k tomu určené. Návštěvníci by měli odkládat všechny cenné věci v pokladně bazénu.
  Dodržováním provozního řádu umožníte příjemně strávit čas v bazénu nejen sobě ale i ostatním.
  Důležitá telefonní čísla 
  Záchranná služba      155
  Policie                            158
  Městská policie           156
  Hasiči                            150
  Vedení plaveckého bazénu   267 092 233

 • DŮLEŽITÉ! Provozní řád plavecké školy

  Provozní řád plavecké školy

  1) Všechny osoby nacházející se v prostorách výuky plavání v přilehlých místech musejí dodržovat provozní řád plaveckého bazénu a ostatních prostor! Jsou povinny se s ním před vstupem na bazén seznámit a dodržovat jej.

  2) Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel plavecké školy a její personál (instruktoři) pouze po čas stanovený pro výuku v bazénu, avšak ne v prostorách sprch a šaten.

  3) Rodiče či zákonní záspupci mohou doprovodit své děti do šaten a sprch a mohou předat děti instruktorům na bazénu. Po předávce z prostoru bazénu odcházejí a do výuky nikterak nezasahují. (Výuku mohou sledovat z ochozu bazénu – je-li k dispozici). Do prostoru bazénu se rodiče vracejí vyzvednout své děti až po ukončení výuky.

  4) Děti se přesouvají do šaten ne dříve než 10 minut před zahájením výuky, na bazén pak 5 minut před začátkem lekce.

  5) Před vstupem na bazén je nutné se osprchovat a omýt mýdlem.

  6) Z důvodu bezpečnosti je během plavecké výuky zakázáno mít na sobě náušnice, prstýnky a řetízky.

  7) Za ztrátu cenností provozovatel plavecké školy nezodpovídá!

  8) V průběhu výuky není povoleno jíst ani žvýkat.

  9) V prostorách bazénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti – nebezpečí úrazu. Na bazénu je zakázáno běhat!

  10) Výuka končí závěrečným pokynem instruktorů. Rodič nebo doprovod dítěte je povinen si jej převzít v prostoru bazénu včas, který je stanoven jako závěr vyučovací hodiny.

  11) Za poškození majetku plaveckého areálu dítětem zodpovídá jeho rodič.

  12) Dojde-li během výuky k nějakému poranění, je lektor povinen poskytnout nezbytně nutnou první pomoc, případně zavolat odbornou lékařskou pomoc.

  13) NÁHRADY A KURZOVNÉ
  Vzhledem k tomu, že náklady na provoz kurzů, pronájem a mzdy se s případnou neúčastí dítěte nesnižují, není možné kurzovné za nevyčerpané lekce vracet. Protože je však přirozené, že každé dítě někdy onemocní, snažíme se rodičům vyjít vstříc možnostmi náhrad.

  Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.

  I. Náhradní lekce plavání poskytujeme 1:1 pouze v probíhajícím kurzu a při řádně omluvené absenci. Nahrazeny proto mohou být pouze ty lekce, které byly včas a řádně omluveny, to jest den předem nežli se kurz koná.

  II. Lekci je možno omluvit nejpozději do 20.hodiny předchozího dne před konáním Vaší lekce, a to na email plavanibt@email.cz, nebo na telefonní číslo 606 945 956 (za omluvy po této hodině nelze poskytnou náhradní lekci)

  III. Neomluvené absence nelze nahrazovat.

  IV. Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neodchozené lekce nelze převádět do dalšího kurzu, náhrady je nutné čerpat v probíhajícím kurzu. Zvláštní výjimky jsou možné pouze po osobní domluvě s paní Škábovou.

  V. Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu! V opačném případě se může stát, že i přesto, že máte na náhradu nárok, nebude vám vyhověno z nedostatku volných míst.

  VI. Náhradní lekce již nelze nahrazovat, finančně kompenzovat ani převádět do dalších kurzů!

  14) Kurzovné vracíme pouze při 50%ní neúčasti z důvodu nemoci (na základě lékařské zprávy)!

  15) Vyplnění online přihlášky je závazné!

  16) Zaplacením kurzovného souhlasí účastníci kurzu a objednavatel se všemi podmínkami plavecké školy. Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději do začátku první lekce!

  17) Pokud se přidáváte do již “rozběhnutého” kurzu, platíte poměrnou část kurzu. Zkušební hodiny v tomto případě nepostkytujeme. Rozhodlete-li se po jedné lekci dále již nepokračovat, uhradíte tuto lekci (200 Kč) na místě přímo trenérovi.

  Děkujeme za pochopení.
  Plavecká a sportovní školo Bubble Trouble