Provozní řád plavecké školy

1) Všechny osoby nacházející se v prostorách výuky plavání v přilehlých místech musejí dodržovat provozní řád plaveckého bazénu a ostatních prostor! Jsou povinny se s ním před vstupem na bazén seznámit a dodržovat jej.

2) Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel plavecké školy a její personál (instruktoři) pouze po čas stanovený pro výuku v bazénu, avšak ne v prostorách sprch a šaten.

3) Rodiče či zákonní záspupci mohou doprovodit své děti do šaten a sprch a mohou předat děti instruktorům na bazénu. Po předávce z prostoru bazénu odcházejí a do výuky nikterak nezasahují. (Výuku mohou sledovat z ochozu bazénu – je-li k dispozici). Do prostoru bazénu se rodiče vracejí vyzvednout své děti až po ukončení výuky.

4) Děti se přesouvají do šaten ne dříve než 10 minut před zahájením výuky, na bazén pak 5 minut před začátkem lekce.

5) Před vstupem na bazén je nutné se osprchovat a omýt mýdlem.

6) Z důvodu bezpečnosti je během plavecké výuky zakázáno mít na sobě náušnice, prstýnky a řetízky.

7) Za ztrátu cenností provozovatel plavecké školy nezodpovídá!

8) V průběhu výuky není povoleno jíst ani žvýkat.

9) V prostorách bazénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti – nebezpečí úrazu. Na bazénu je zakázáno běhat!

10) Výuka končí závěrečným pokynem instruktorů. Rodič nebo doprovod dítěte je povinen si jej převzít v prostoru bazénu včas, který je stanoven jako závěr vyučovací hodiny.

11) Za poškození majetku plaveckého areálu dítětem zodpovídá jeho rodič.

12) Dojde-li během výuky k nějakému poranění, je lektor povinen poskytnout nezbytně nutnou první pomoc, případně zavolat odbornou lékařskou pomoc.

13) NÁHRADY A KURZOVNÉ
Vzhledem k tomu, že náklady na provoz kurzů, pronájem a mzdy se s případnou neúčastí dítěte nesnižují, není možné kurzovné za nevyčerpané lekce vracet. Protože je však přirozené, že každé dítě někdy onemocní, snažíme se rodičům vyjít vstříc možnostmi náhrad.

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.

I. Náhradní lekce plavání poskytujeme 1:1 pouze v probíhajícím kurzu a při řádně omluvené absenci. Nahrazeny proto mohou být pouze ty lekce, které byly včas a řádně omluveny, to jest den předem nežli se kurz koná.

II. Lekci je možno omluvit nejpozději do 20.hodiny předchozího dne před konáním Vaší lekce, a to na email plavanibt@email.cz, nebo na telefonní číslo 606 945 956 (za omluvy po této hodině nelze poskytnou náhradní lekci)

III. Neomluvené absence nelze nahrazovat.

IV. Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neodchozené lekce nelze převádět do dalšího kurzu, náhrady je nutné čerpat v probíhajícím kurzu. Zvláštní výjimky jsou možné pouze po osobní domluvě s paní Škábovou.

V. Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu! V opačném případě se může stát, že i přesto, že máte na náhradu nárok, nebude vám vyhověno z nedostatku volných míst.

VI. Náhradní lekce již nelze nahrazovat, finančně kompenzovat ani převádět do dalších kurzů!

14) Kurzovné vracíme pouze při 50%ní neúčasti z důvodu nemoci (na základě lékařské zprávy)!

15) Vyplnění online přihlášky je závazné!

16) Zaplacením kurzovného souhlasí účastníci kurzu a objednavatel se všemi podmínkami plavecké školy. Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději do začátku první lekce!

17) Pokud se přidáváte do již “rozběhnutého” kurzu, platíte poměrnou část kurzu. Zkušební hodiny v tomto případě nepostkytujeme. Rozhodlete-li se po jedné lekci dále již nepokračovat, uhradíte tuto lekci (200 Kč) na místě přímo trenérovi.

Děkujeme za pochopení.
Plavecká a sportovní školo Bubble Trouble